Polityka prywatności

Poniżej dowiedzą się Państwo się o zasadach przetwarzania danych osobowych Portalu Lokalnego Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filia w Węgrowie działającego w ramach Portalu Regionalnego Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych. 

Dbamy o prywatność Użytkowników Portalu Lokalnego Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filia w Węgrowie, kierując się zasadą minimalizacji danych, integralności oraz poufności, a także  przechowując dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. 

Podejmujemy czynności konsolidujące wszelkie działania mające na celu bezpieczeństwo procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym bezpieczeństwo danych Użytkowników Portalu Lokalnego Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filia w Węgrowie. Istotne jest dla nas stosowanie przepisów Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119.2016, str.1) (zwanego dalej: RODO).  

Operatorem Portalu Lokalnego Biblioteki jest Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filia w Węgrowie. Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, aby zapewnić wysoki poziom ochrony danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. 

Dane Użytkowników pobierane są przez szyfrowaną stronę internetową i przechowywane w bazie danych Portalu Regionalnego Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych., która jest zabezpieczona przed dostępem osób trzecich. Jako operator dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem. 

Przetwarzanie danych osobowych (obowiązek informacyjny) 

Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Lokalnym Portalu Bibliotek Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filia w Węgrowie jest Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach.

DANE KONTAKTOWE: 
Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach
ul. Mieczysława Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
tel. (25) 644 17 16, email: sekretariat@bpsiedlce.pl 
ePUAP: /bpsiedlce/SkrytkaESP

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować e-mailowo: z.krajewski@ckziu.siedlce.pl lub drogą tradycyjną, pod ww. adresem. 

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b  RODO tj. na podstawie umowy za którą uważa się Regulamin, zaakceptowanej przez : 

 • Użytkowników posiadających konto w Portalu Lokalnym Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filia w Węgrowie, które umożliwia  korzystanie ze wszystkich dostępnych tam e-usług, 
 • Użytkowników korzystających bez zakładania konta z następujących z e-usług: zgłoszenie dezyderaty, złożenie zapytania Użytkownika, zgłoszenie skargi/ wniosku Użytkownika, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza usługi. 

Zawarcie umowy odbywa się przez zaznaczenie pola akceptacji Regulaminu przy rejestracji konta lub przy wypełnianiu formularza e-usługi. 

Informacje dotyczące Użytkownika korzystającego z e-usługi bez zakładania konta przechowuje się przez okres trzech lat. 

Informacje dotyczące Użytkownika posiadającego konto w Portalu Bibliotek Pedagogicznych Mazowsza przechowywane są do czasu usunięcia konta przez Użytkownika. 

Użytkownik może usunąć konto poprzez kliknięcie w przycisk ,,Usuń konto’’ Po usunięciu konta Użytkownika, dane osobowe zostaną usunięte w ciągu 36 godzin, a czynność usunięcia konta odnotowana w Systemie.  

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną lub informatyczną Urzędu. 

Użytkownikom, których dane dotyczą przysługuje prawo żądania: dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub  przeniesienia danych.  

Wszystkie ww. uprawnienia mogą być realizowane wyłącznie w granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa (m,in. RODO).  

Szczegółowo o realizacji uprawnień można przeczytać w zakładce: Prawa osób, których dane osobowe dotyczą. 

 Żądanie dotyczące realizacji uprawnień można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: 

pocztowy Biblioteki: 

Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach

 ul. Mieczysława Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce

 lub  

 poczty elektronicznej: 

 sekretariat@bpsiedlce.pl

 skrytki ePUAP: /bpsiedlce/SkrytkaESP

W przypadku zastrzeżeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować: 

 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: kancelaria@uodo.gov.pl 

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi korzystanie z Portalu Lokalnego Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filia w Węgrowie. 

Polityka cookies 

Strona internetowa Portalu Lokalnego Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filia w Węgrowie korzysta z plików cookies tj. niewielkich plików wysyłanych przez serwer www, które następnie przechowywane są na urządzeniu końcowym (telefonie komórkowym lub komputerze) Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Wykorzystywane są w celu tworzenia anonimowych danych statystycznych, a ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.  

Strona internetowa wykorzystuje wyłącznie pliki cookies własne, nie korzystając z plików cookies podmiotów trzecich.  

Stosowane pliki cookies wykorzystywane są do niezbędnego zarządzania sesją tj. do: 

 • tworzenia statystyk odwiedzania Portalu; w celu możliwości ulepszania witryny  
  i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników; 
 • zapamiętywania odwiedzin Użytkownika i jego preferencji dotyczących  
  np. układu szaty graficznej lub rozmieszczenia treści na przeglądanej stronie, 
 • tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny; 
 • pozwalają na zabezpieczenie sesji logowania Użytkownika. 
 • rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych Użytkowników, którzy skorzystali  
  z Portalu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności Portalu dla liczby nowych Użytkowników; 
 • rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej. 

Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to: 

 1. stm_lms_courses_watched  
 1. pk_ses.1.ddaf  
 1. pk_id.1.ddaf  
 1. pk_ref.1.ddaf  
 1. wp-wpml_current_language  
 1. Sticky  
 1. wordpress_logged_in 
 1. wordpress_sec 

Rodzaje stosowanych plików „cookies” 

Używamy plików „cookies” różniących się od siebie zarówno cyklem życia jak i funkcją: 

 1. Ze względu na cykl życia pliki „cookies” dzielimy na: 
 • sesyjne – które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi są na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej), 
 • stałe – które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 1. Ze względu na domenę internetową, z której pochodzą, pliki „cookies” dzielimy na: 
 • własne – ustawiane przez serwery internetowe Dostawcy platformy 
 1. Ze względu na przeznaczenie: 
 • „Cookies” niezbędne 
 • „Cookies” funkcyjne 
 • „Cookies“ wydajnościowe (analityczne) 

Rodzaje plików „cookie” ze względu na funkcje: 

 1. „Cookies” niezbędne: Dostawca Platformy używa podstawowych plików „cookies” ponieważ w plikach tych znajdują się informacje wymagane do prawidłowego funkcjonowania strony. Takie pliki wykorzystywane są do zapisywania ustawień bądź preferencji Użytkownika podczas obecnej bądź przyszłej jego wizyty na stronie. Bez tych plików „cookies”, korzystanie ze stron jest utrudnione. Do „cookies” niezbędnych należą również pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Platformy, np. pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Platformy. 
Dostawca cookies Charakterystyka / Przeznaczenie Ważność Typ / Kategoria 
Własne W pliku cookie „wp-wpml_current_language” przechowywane są informacje o bieżącym języku przeglądarki. Sesja Preferencje i niezawodność Serwisu 
Własne Plik cookie „Sticky” umożliwia optymalizację wydajności platformy.  1 godzina Optymalizacja 
Własne W pliku cookie „wordpress_logged_in” przechowywane są informacje o logowaniu. Sesja Bezpieczeństwo, preferencje i niezawodność Serwisu 
Własne Plik cookie „wordpress_sec”  zapewnia bezpieczeństwo użytkowania platformy. Sesja  Bezpieczeństwo i niezawodność Serwisu 
 1. „Cookies” funkcyjne: Dzięki tym „cookies” możemy zapewnić dostarczenie użytkownikowi istotnych funkcjonalności w serwisie. 
Dostawca cookies Charakterystyka / Przeznaczenie Ważność Typ / Kategoria 
Własne W pliku cookie „stm_lms_courses_watched” przechowywane są informacje o przeglądanych kursach w panelu e-learning. 18 miesięcy Funkcyjne 
 1. „Cookies” analityczne: Umożliwiające zbieranie danych statystycznych. 
Dostawca cookies Charakterystyka / Przeznaczenie Ważność Typ / Kategoria 
Własne W pliku cookie „pk_ses.1.ddaf” przechowywane są dane statystyczne w celach prowadzenia analiz.  sesja Analityczne 
Własne W pliku cookie „pk_id.1.ddaf”przechowywane są dane statystyczne w celach prowadzenia analiz. 14 dni Analityczne  
Własne W pliku cookie „pk_ref.1.ddaf” przechowywane są dane statystyczne w celach prowadzenia analiz. 6 miesięcy Analityczne 

Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia używanej przez siebie przeglądarki. Warto pamiętać, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika, może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej. 

Mechanizm plików śledzących w ramach ustawień standardowych blokuje wykorzystywanie plików, które nie są niezbędne do działania strony (np. pliki analityczne, funkcjonalne), bez zmiany ustawień w przeglądarce. Dopiero po wyrażeniu przez użytkownika zgody, pliki zostaną umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. 

Komunikat dotyczący plików śledzących umożliwi wybór plików, na wykorzystanie których zgadza się użytkownik strony – funkcjonalne i statystyczne. Piliki wymagane są obowiązkowe i niewyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości przejścia do kolejnych ekranów systemu. 

Zgoda ta może zostać w każdym momencie wycofana przez Użytkownika, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. W ustawieniach profilu użytkownika dostępna jest zakładka Cookies, w której możliwe jest przywołanie ekranu wyboru cookies i wybór, których cookie chce używać. Dodatkowo przycisk do wywołania funkcji zmiany ustawień cookies znajduje się po lewej stronie w menu rozwijanym. 

Informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies są w ustawieniach przeglądarek internetowych: 

w przeglądarce Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

w przeglądarce Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 

w przeglądarce Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies 

w przeglądarce Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak- usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc 

W przeglądarce Microsoft Edge edge://settings/content/cookies 

W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności i Polityce cookies, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym; RODO . 

Korzystając z Portalu Lokalnego Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filia w Węgrowie Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności oraz Polityce cookies. 

Wykorzystywanie w całości bądź w części materiałów zamieszczonych w Portalu Lokalnym Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filia w Węgrowie, które są autorstwa Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach jest dopuszczalne pod warunkiem podania źródła informacji (adres strony serwisu, data odwołania się do informacji). Pobieranie/drukowanie/kopiowanie/powielanie/rozpowszechnianie dostępnych Portalu Lokalnym Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filia w Węgrowie,  do celów innych niż do prywatnego użytku bez pisemnej zgody Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach. 

Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron oraz serwisów internetowych, do których odnośniki są/będą zamieszczone w Portalu Lokalnym Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filia w Węgrowie, o ile nie jest ich właścicielem. Strony dostępne przez odnośniki są oferowane użytkownikom tylko w celach informacyjnych i dlatego użytkownicy korzystają z nich na własną odpowiedzialność. Korzystanie z materiałów, które nie są własnością Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach wymaga uzyskania zgody autora takiej informacji. 

Polityka prywatności oraz Polityka cookies obowiązują od dnia 23.11.2022 r.

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności lub Polityki  cookies, odpowiednie ich modyfikacje zostaną udostępnione na stronie  internetowej Portalu Lokalnego Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filia w Węgrowie. 

Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Zaznacz cookies, które akceptujesz:
Nie wyrażam zgody