OGŁASZAMY KONKURS

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO „MOJA JESIEŃ”

Organizator konkursu:

Biblioteka Pedagogiczna im H. Radlińskiej w Siedlcach, Filia w Węgrowie

Postanowienia wstępne:

 • Konkurs rozpoczyna się 15.10.2023r. i trwał będzie do 30.11.2023r.
 • Temat prac konkursowych brzmi: „Moja jesień – z czym kojarzy mi się ta pora roku”
 • Przedmiotem konkursu jest opracowanie i wykonanie pracy plastyczno-technicznej
 • W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych powiatu węgrowskiego
 • Konkurs przebiegać będzie w 2 kategoriach wiekowych: klasy I-III szkoły podstawowej oraz klasy IV-VIII szkoły podstawowej

Cele konkursu:

 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej uczniów
 • Rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności uczniów
 • Rozwijanie indywidualnych zdolności technicznych i plastycznych
 • Pogłębianie wiedzy przyrodniczej

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Praca konkursowa ma być pracą techniczno-plastyczną wykonaną dowolną techniką plastyczną oraz w dowolnej formie; prace dwuwymiarowe np. w technice malarskiej, rysunku, grafice, kolażu, wyklejance, prace przestrzenne. Prace nie powinny przekraczać formatu A3
 • Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi uczniów, wcześniej nieopublikowanymi
 • Każdy z uczestników może przekazać na konkurs tylko jedną pracę wykonaną osobiście
 • Każdy uczestnik konkursu powinien dołączyć do pracy swoje dane: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz tel. kontaktowy . Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu
 • Dane osobowe uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim
 • Opiekunowie uczestników konkursu wypełniają i podpisują zgodę na udział dziecka w konkursie (Zgoda stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu). Wypełnioną i podpisaną przez opiekuna prawnego kartę zgody przekazują razem z pracą konkursową

Warunki konkursu i nagrody:

 • Prace należy dostarczyć do dnia 30.11.2023r. do Biblioteki Pedagogicznej im H. Radlińskiej w Siedlcach, Filia w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23, tel. kontaktowy 25 792 23 46
 • Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu
 • Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność
 • Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez komisję
 • W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznane I, II i III miejsce
 • Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna
 • Prace przekazane na konkurs nie podlegają zwrotowi
 • Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród przez organizatora drogą telefoniczną

Postanowienia końcowe:

 • Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w lokalu Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Węgrowie
 • Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin
 • Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie wegrow.bpsiedlce.pl
 • Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Bibliotekę Pedagogiczną im. H. Radlińskiej w Siedlcach, Filia w Węgrowie

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. H. RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH,
FILIA W WĘGROWIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w konkursie plastycznym pt. „Moja jesień – z czym kojarzy mi się ta pora roku”, organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną im. H. Radlińskiej w Siedlcach, Filia w Węgrowie

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka:

……………………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko , klasa

……………………………………………………………………………………………………………………………….
nazwa i adres szkoły (lub adres zamieszkania w przypadku indywidualnego zgłoszenia)

……………………………………………………………………………………………………………………………….
dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon, e-mail, adres

I. Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.

III. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów oraz w innych formach utrwaleń.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Siedlcach, Filia w Węgrowie
 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”). Dane osobowe będą ̨przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.
 3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie.

Oświadczam też, że zapoznałem/-am się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.

……………………………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu

………………………………………
data

Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Zaznacz cookies, które akceptujesz:
powrót